Ordbog

Actioncard (AC) -  Kortfattet oversigt over en bestemt funktion og opgaver ved større hændelser.

AMK (Akut Medicinsk Koordinationscenter) - Den funktion, der i en regionen koordinerer den samlede medicinske indsats ved større hændelser. AMK er i disse tilfælde indgangen, herunder kommunikationsmæssigt, til hele regionens sundhedsvæsen. Den regionskoordinerende funktion varetages fra AMK.

AMK-læge - Ved større hændelser leder AMK-lægen den sundhedsmæssige indsats i regionen.

Beredskabet i den primære sundhedstjeneste- Beredskabet i den primære sundhedstjeneste er sundhedsberedskabet i den del af sundhedsvæsenet, der ligger uden for sygehusene. Kommunernes opgaver omfatter hjemmepleje, hjemmesygepleje, plejecentre, sundhedspleje og dagcenter/genoptræning. Regionernes opgaver omfatter planlægning og inddragelse af praksisområdet, herunder praktiserende læger, speciallæger, psykologer, fysioterapeuter m.v.

Beredskabssituation - En situation, hvor kommunes beredskab træder i funktion.

CBRN-hændelser - I denne sammenhæng et bredt dækkende samlebegreb for alle tilsigtede og utilsigtede hændelser, forårsaget af kemiske stoffer og produkter (C), biologiske materiale, smitsomme eller overførbare sygdomme (B), radiologisk materiale (R), eller nukleart materiale (N).

Civil sektors beredskab - Den forpligtelse, der påhviler bl.a. offentlige myndigheder, til at planlægge for opretholdelse og videreførelse af samfundets funktioner i tilfælde af ulykker og større hændelser, herunder krigshandlinger, samt for at kunne yde støtte til forsvaret.

Designering - Den, der under krise eller krig har mødepligt ved redningsberedskabet, kan af Beredskabsstyrelsen fritages for mødepligt for at kunne forblive i andre vigtige samfundsfunktioner. Den, der under krise eller krig har mødepligt ved forsvaret, kan af Forsvarskommandoen eller Hjemmeværnskommandoen fritages for mødepligt for at kunne forblive i andre vigtige samfundsfunktioner.

Ekstraordinær udskrivning - Udskrivning fra sygehuse af ikke akut behandlingskrævende patienter. Udskrivningen sker med kort varsel for at frigøre sengepladser på sygehuset ved større hændelser.

Embedslægevagt - Embedslægeinstitutionen har en døgndækkende vagtordning. Vagthavende har særlig indsigt i vurdering af befolkningsgruppers sundhedsforhold og helbredsrisici ved udsættelse for kemiske og biologiske stoffer, samt er orienteret om radiologisk og nukleart materiales påvirkninger af mennesker. Vagthavende embedslæge kan ved behov tilkaldes til skadestedet ved CBRN-hændelser (kemiske, biologiske, radiologiske eller nukleare hændelser) .

Epidemi - Udtryk, der anvendes, når en smitsom sygdom breder sig meget hurtigt. I Danmark anvendes udtrykket, når der sker en fordobling af sygdomstilfældene inden for en uge.

Evakuering - En flytning af personer fra deres opholdssted.

Indsatsleder - Betegnelse forbeholdt indsatsleder politi og indsatsleder redningsberedskab.

Indsatsleder - politi - Den person fra politiet, der varetager den koordinerende ledelse af den samlede indsats i indsatsområdet og den polititaktiske ledelse inden for indsatsområdet.

Indsatsleder - redningsberedskab - Den person fra redningsberedskabet, der varetager den tekniske og taktiske ledelse af indsatsen på et skadested, og som har kommandoen over samtlige indsatsenheder.

Karantæne - For at hindre mulig smittespredning fra personer, som har været udsat for smitte – men endnu ikke er blevet syge – kan det afhængigt af sygdommen besluttes, at de udsatte personer skal holdes samlet og afsondret fra den øvrige befolkning. Herom anvendes udtrykket karantæne.

KOOL (koordinerende læge) - Den læge i indsatsområdet, der har det sundhedsfaglige ansvar og ledelsen af den medicinske indsats i indsatsområdet, og som prioriterer og efter aftale med AMK visiterer de tilskadekomne/-syge samt kommunikerer med AMK.

Krise , krisesituation - Benævnelsen benyttes ofte om en uønsket hændelse, som mere alvorligt truer befolkningens liv, samfundets værdier, miljø og samfundsvigtige funktioner. Kendetegn ved krise kan bl.a. være overraskelsesmomentet, mangel på kontrol, mange aktører, komplicerede beslutningsprocesser, mangel på information og endvidere ofte stor ekstern interesse fra bl.a. offentligheden og medierne.

Kommunens krisestøtteberedskab - et beredskab, der kan indsættes ved mindre hændelser, hvor det regionale kriseterapeutiske beredskab ikke aktiveres, eller efter anmodning fra AMK som supplement til det regionale kriseterapeutiske beredskab. Kommunens krisestøtteberedskabs opgaver er:

  • At give omsorg og ro
  • At skabe en medmenneskelig og lyttende atmosfære
  • At rådgive de berørte om de reaktioner, der kan opstå efterfølgende
  • At oplyse hvor der efterfølgende kan søges yderligere hjælp og støtte.
  • I påkommende tilfælde at søge supplerende assistance fra regionens kriseterapeutiske beredskab.

 
Kommunens socialfaglige beredskab - Er beredskab, der kan yde praktisk og social støtte til en gruppe af borgere, der f.eks. i en og samme akutte hændelser mister deres bolig og ejendele. Beredskabet kan også indsættes ved akutte hændelser hvor mange mennesker skal indkvarteres og forplejes i kommunen. I de situationer kan opgaverne udover praktisk og social støtte være registrering, pleje og omsorg.

Kommunens sundhedsfaglige beredskabsledelse - Personer, som i beredskabssituationer er udpeget til at bistå kommunens krisestyringsstab med sundhedsfaglig ekspertise.


Krisestøtte - Anvendes om den del af det kriseterapeutiske beredskab, som omfatter almindelig medmenneskelig omsorg og kan ydes af en personer uden psykologisk uddannelsesmæssig baggrund.

Pandemi - En verdensomspændende epidemi.

Primær sundhedstjeneste - Den del af sundhedsvæsenet, der ligger uden for sygehusene, uanset om den administreres af region eller kommune.

Risiko - Defineres som en funktion af sandsynligheden af uønskede hændelser og konsekvensen af disse.

Risikovurdering - Vurderinger, der tjener til at afdække mulige typer af risici i det omgivende samfund.

Sektorberedskaber - Beredskaber i eksempelvis sygehussektoren, elselskaberne og naturgasselskaberne.

Sundhedsberedskabet - Sundhedsberedskabet defineres som sundhedsvæsenets evne til at udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet m.v. udover det daglige beredskab ved større ulykker og hændelser, herunder krig.

Sårbarhed - Manglende eller reduceret evne til at forhindre, modstå, begrænse eller afhjælpe uønsket hændelser og deres konsekvenser.
Udskrift fra: inst.htk.dk - 13. december 2017, kl. 23:45.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Artiklens placering: http://beredskab.htk.dk/Service/Ordbog.aspx