Planens vedligehold

Opgave: Sikre at kommunens beredskabsplan til stadighed er ajourført og funktionsdygtig.

 

Ansvarlig:  Beredskabschefen, centerchefer og institutionsledere

Løbende ajourføring: Centrenes  reviderer handlekort, alarmeringsliste, ressourceoversigter m.v. i takt med ændringer.  Ved enhver ændring:

  • orienteres beredskabschefen

Sundheds- og Omsorgscenter samt Social- og Handicapcenter  ajourfører løbende journalsystemer således at der kan udtrækkes lister over særligt plejekrævende borgere i eget hjem, bofælleskaber eller lign. som ikke kan forventes at evakuere sig selv, hvis en bydel skal rømmes har livsvigtigt apparatur, der er afhængig af strøm, ilt eller andet for opretholdelse af korrekt funktion.


Listerne opbevares i papirform hos vagthavende sygeplejerske.

Årlig kontrol: Beredskabschefen skal årligt verificere, at den samlede plan er ajourført, herunder:

  • At planlægningsgrundlaget er dækkende
  • At der ikke er tilkommet eller opstået nye områder eller funktioner, som er særligt sårbare
  • At de hændelser, der er lagt til grund, stadig er repræsentative og dækkende
  • Eventuelle ændringer i lovgrundlaget eller beredskabsmæssige vejledninger fra ministerier og styrelser
  • At reviderede beredskabsplaner tilsendes kommunes beredskabsmæssige samarbejdspartnere

Øvelser

Beredskabschefen skal én gang i hver valgperiode afholde en større øvelse, der involverer alle forvaltningsgrene og afprøver udvalgte dele af planen mere detaljeret.