Formål og omfang

Beredskabsplanens formål

Beredskabsplan skal sikre, at kommunen er i stand til at løse

 • vigtige kommunale opgaver i kritiske situationer
 • ekstraordinære opgaver, som kommunen kan blive ansvarlig for i en beredskabssituation, og som ligger udenfor kommunens almindelige virksomhed

Beredskabsplanens opbygning

Høje-Taastrup Kommunes beredskab beskrives i denne plan.
Planen omhandler

 • Planens omfang
 • Sammenhæng mellem beredskabsplaner
 • Ledelsens og personalets ansvar og forpligtigelser
 • Krisestyringsstaben
 • Høje-Taastrup Kommunes sundhedsfaglige beredskabsledelse
 • Beredskabsansvarlige og beredskabsmedarbejdere
 • Aktivering af beredskabsplanen

De operationelle dele af planen er konkrete anvisninger for de tiltag, der umiddelbart kan sættes i værk i en kritisk situation. De er indeholdt i planen under akut beredskabet, centrenes beredskab og handlekort, institutioners beredskab smat alarmeringslisten.


Kommunens centre og institutioner ajourfører løbende deres dele akut beredskabet, handlekort, alarmeringslisten, ressourceoversigter  mv. så de til stadighed:

 • modsvarer kommunens organisation
 • omfatter de ressourcer, der kan aktiveres i kritiske situationer
 • indeholder anvisninger for håndtering af repræsentative hændelser, der kan tænkes at ramme kommunen og borgere
 • er i overensstemmelse med vejledninger og anbefalinger, fra fagministerier m.v.
 • kan fungere i en naturlig sammenhæng med den nationale beredskabsplan og med regionale eller landsdækkende sektorers beredskaber, eksempelvis sygehussektorens, politiets og forsyningssektorernes beredskaber.

Planens omfang

Det kommunale beredskab består af

 • Den civile sektors beredskab, som er planen for opretholdelse og videreførelse af samfundets funktioner i tilfælde af ulykker og katastrofer
    
 • Høje-Taastrup Kommunes andel af sundhedsberedskabet, der omhandler sundhedsvæsenets evne til at udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet ved større ulykker og hændelser, herunder krig. Det samlede sundhedsberedskab omfatter den primære sundhedstjeneste i kommuner og regioner, sygehusberedskabet og lægemiddelberedskabet.
    
 • Det kommunale redningsberedskab, der har ansvaret for indsatsen ved de ulykker, som finder sted inden for kommunens grænser, eksempelvis brande, sammenstyrtningsulykker, togulykker, flyulykker, akutte uheld med farlige stoffer eller forurening på landjorden, i søer og vandløb. Det kommunale redningsberedskab er dimensioneret ud fra lokale risici i ” Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner”, der er særskilt vedtaget af Høje-Taastrup Kommunes kommunalbestyrelse.