Ansvar og pligter

Ledelsens og personalets ansvar og forpligtigelser

De enkelte centres ledelse og personale skal kende beredskabsplanens opbygning og indhold således, at de kan yde en maksimal og velorganiseret indsats i en beredskabssituation.

I en beredskabssituation skal kommunens organisation omstilles til at løse de vigtigste normale opgaver samt de ekstraordinære behov, der måtte opstå. Denne omstilling af den kommunale organisation kan indebære, at de normale arbejdsområder ændres i et vist omfang, og at opgavernes løsning må finde sted under ændrede vilkår.

Offentligt ansatte skal, jf. Beredskabsloven § 57, udføre de opgaver inden for redningsberedskabet og den civile sektors beredskab, der pålægges dem. Det betyder bl.a., at sædvanlige faggrænser og kompetencer ikke nødvendigvis vil være gældende i en beredskabssituation.

 

Ledelsen og samarbejde i en beredskabssituation 

Ved mindre lokale hændelser

Mange hændelser er små og lokale. De har en karakter, så de blot kan betragtes og behandles som større driftsforstyrrelser.
 
Disse hændelser, som må forventes at forekomme fra tid til anden, ledes og behandles alene af det pågældende center. Dette er også tilfældet, selv om man må trække på resurser fra andre centre, som har ekspertise, mandskab eller materiel.
 
De enkelte institutioners beredskabsplaner og centrenes ledelse håndterer sådanne hændelser.
 
Institutionen/centret skal hurtigst muligt orientere direktionen ved alle hændelser, hvor der er personskade, eller hvor offentlighedens bevågenhed må forventes.
   

Ved større lokal hændelse

En større lokal hændelse er karakteriseret ved en eller flere af følgende egenskaber:

  • Vedrører kun Høje-Taastrup Kommune og evt. nabokommuner
  • Omfatter mange af kommunens borgere
  • Begrænser Høje-Taastrup Kommunes evne til at servicere borgerne i normalt omfang over en længere periode
  • Det er åbenlyst, at afhjælpningen overstiger, hvad et enkelt center umiddelbart har ressourcer til, eller er af en sådan karakter, at kommunens ledelse skal involveres
  • Kræver internt kommunalt samarbejde i videregående omfang
  • Kræver kontakt til andre sektorer, tværkommunale institutioner eller statslige myndigheder
  • Politiets koordinerende ledelse er ikke involveret, eller har overladt ledelsen til kommunen
  • Akut Medicinsk Koordinationscenter er ikke involveret
  • Der er et informationsbehov overfor offentligheden

Når en sådan hændelse foreligger, har Høje-Taastrup Kommunes krisestyringsstab den overordnede ledelse. Den styrer samarbejdet internt mellem centrene og til de eksterne institutioner og samarbejdspartnere.

Indtil Krisestyringsstaben er etableret må den, der har indkaldt, træffe de nødvendige og uopsættelige beslutninger. 

 

Ved store og omfattende hændelser

En stor hændelse er karakteriseret ved, at den nationale, eller den lokale beredskabsstab træder i funktion. Når det sker, har Høje-Taastrup Kommunes krisestyringsstab den lokale ledelse og varetager for alle kommunens centre kontakten til den overordnede ledelse.

Krisestyringsstaben styrer samarbejdet internt mellem centrene og til de eksterne institutioner og samarbejdspartnere.