Centres beredskab - det operationelle beredskab

Kommunens organisation, ansvar og kompetencer

Den normale politiske og administrative organisation søges fastholdt videst muligt i en beredskabssituation. Det kan blive nødvendigt at indsnævre beslutningsprocessen såvel politisk som administrativt. Lov om kommunernes styrelse åbner mulighed herfor i § 69, hvor Byrådet, økonomiudvalgets og borgmesterens ansvar og kompetence er angivet i en krise/krigsorganisation.

Beredskabschefen

Beredskabschefen er organisatorisk placeret i Teknik og Miljøcentret (TMC). Han har i en beredskabssituation en særlig kompetence og kan agere ved direkte reference til borgmesteren eller hans stedfortræder.

Opgaver i en beredskabssituation

De daglige funktioner videreføres så længe som muligt. Når ressourcerne ikke er tilstrækkelige, skal der gennemføres en nedtrapning af de daglige opgaver, som kan udsættes, til fordel for løsning af vitale eller ekstraordinære opgaver.

Vitale opgaver

 • Afværge akut fare for personers liv og helbred
 • Sikre at kommunens ledelse kan bevare overblikket og lede de kommunale funktioner
 • Sikre omsorgen for ældre, svagelige, handicappede og andre, som ikke er selvhjulpne
 • Børnepasningen (daginstitutioner og skoler)
 • Forsyningen med el, vand og varme
 • Afledningen af regnvand og spildevand
 • Bortskaffelsen af dagrenovation
 • Sikre farbare veje
 • At opretholde redningsberedskabet
 • Registrering af befolkningsændringer
 • Udbetaling af løn, pensioner og sociale ydelser
 • Løsningen af andre opgaver, der i situationen vurderes at være vitale

Ekstraordinære opgaver

 • Modtagelse og pleje af patienter, der i en nødsituation udskrives før tid fra sygehuse eller andre behandlingsinstitutioner
 • Etablere indkvartering og forplejning for op til 2.400 personer
 • Etablere omsorgsforanstaltninger for evakuerede
 • Ekstraordinære begravelser
 • Sikre særlige kulturelle værdier og arkivalier
 • Andre ekstraordinære opgaver, der i situationen vurderes at være påkrævet.

Information og kommunikation

Information af kommunens borgere og kommunikation med medierne er en integreret del af kommunens krisestyring og er i større eller mindre grad påkrævet, uanset hvilken hændelse der udløser, at beredskabsplanen aktiveres. Informations- og kommunikationsberedskabet skal sikre:

 • at borgerne informeres om situationen
 • at borgerne kan rette henvendelse til kommunen
 • at borgerne kan alarmere eller tilkalde hjælp via 112
 • at medierne orienteres

Beredskabet ved mindre hændelser

Høje-Taastrup Kommunes centre og afdelinger skal sikre, at de overfor mindre hændelser har en alarmerings- og evakueringsinstruks og evt. instrukser for information af pårørende. Disse planer skal sikre

 • at der i uheldssituationer tages hånd om institutionens brugere og at pårørende informeres
 • at følgerne af mindre tekniske driftsforstyrrelser afbødes
 • at kommunaldirektør og direktion informeres

Ved større hændelser træder Høje-Taastrup Kommunes akut beredskab i funktion.

Actioncard (AC), der kan supplere akut beredskabet

I forlængelse af Høje-Taastrup Kommunes akut beredskab har kommunen udarbejdet et sæt forud fastlagte planer i form af handlekort. Disse handlekort supplerer og udvider kommunens akut beredskab, og aktiveres efter behov i beredskabssituationen.

Akut-telefonnumre

Teknikvagten: 80 32 12 22

Vagthavende
indsatsleder: 29 33 70 60


Vagthavende
sygeplejerske: 43 35 24 85

 

Snevagt: 40 15 47 96

Skabelon til Handlekort