Forudsætninger vedr. sundhedsberedskabet

Vaccinationscentre og karantænefaciliteter

Regionen søger i første omgang selv at løse vaccinationsopgaver. Kun i helt ekstraordinære situationer kan det blive aktuelt at oprette vaccinationscentre i kommunen. I så fald: 

  • tilvejebringer regionen de teams der skal foretage og registrerer vaccinationer
  • udpeger kommunen en kommunal administrativ medarbejder og en sygeplejerske fra kommunens primære sundhedstjeneste, der indgår i vaccinationscentrets ledelse
  • regionen udpeger en læge der indgår i vaccinationscentrets ledelse

Som midlertidige vaccinationscentre kan kommunes normale valgsteder anvendes. Alternativt de ekstraordinære lægevagtkonsultationssteder, jf Pensions- og omsorgscenters handlekort. Regionen forventer ikke at kommunerne udpeger særlige områder eller bygninger som mulige karantænesteder. Det løses af regionen på anden vis.

 

Praktiserende læger

Kommunens sundhedsfaglige beredskabsledelse inkluderer repræsenter for de praktiserende læger. I dette regi kan kommunen drøfte beredskabsfaglige emner med praktiserende læger, eksempelvis

  • ekstraordinære lægevagtkonsultationssteder til aflastning af akutmodtagelserne
  • bemanding af midlertidige vaccinationscentre i tilfælde af epidemier

 

Ekstraordinære lægevagtkonsultationssteder

Kommunen har udpeget kommunale faciliteter, der kan være velegnet ved oprettelse af ekstraordinære lægevagtkonsultationssteder, jf. handlekort for Pensions- og omsorgscenter. Det vil i så fald ske på foranledning af Region Hovedstaden.

 

CBRN- Hændelser

CBRN-hændelser omfatter uheld med kemikalier (chemicals), biologisk (biological), radiologisk (radiological) eller nukleart (nuclear) materiale.
CBRN-hændelser kan forekomme som større ulykker, naturlige epidemier, pludseligt opståede uforklarlige sygdomsudbrud eller være en følge af krig eller terrorangreb. Hændelsen kan medføre umiddelbar sygdom eller risiko for efterfølgende sygdom.

Kommunens sundhedsberedskab kan i sådanne situationer få til opgave at:

  • aflaste sygehusvæsenet ved at varetage pleje og omsorgsopgaver for ekstraordinært udskrevne patienter
  • medvirke til at mindske indlæggelsesbehovet i sygehusvæsenet for andre sygdomme
  • deltage i vaccinationer af befolkningen eller uddeling forebyggende medicin som f. eks jodpiller
  • rådgive om smitteforebyggende tiltag, herunder generelle hygiejniske foranstaltninger  

Disse tiltag samt rådgivning om smitteforebyggende tiltag, herunder generelle hygiejniske foranstaltninger, vil ske i samarbejde med, og efter anvisninger fra, regionens akut medicinske koordinationscenter (AMK). 

Beredskab for lægemidler og medicinsk udstyr

Høje-Taastrup Kommune råder ikke over lægemidler og medicinsk udstyr. Embedslægen fører tilsyn med og udstikker retningslinjer herfor.

I de omfang kommunen i beredskabssituationer skal medvirke ved håndteringen af medicin og medicinsk udstyr forudsætter kommunen, at det vil ske under anvisning fra Region Hovedstaden og embedslægen.