Krisestyringsstaben

Krisestyringsstaben består af:

  • Borgmesteren eller den udpegede politisk valgte stedfortræder
  • Direktionens medlemmer
  • Den kommunale beredskabschef eller dennes stedfortræder

Ved forfald udpeger borgmesteren stedfortrædere.

Krisestyringsstaben træder i funktion efter indkaldelse fra et af medlemmerne.

Internt i krisestyringsstaben og i forholdet til centrene gælder det sædvanlige kommunale hierarki i alle situationer, hvor lovgivningen i øvrigt ikke tillægger nogen særlige beføjelser. Særlige beføjelser har f. eks. beredskabets indsatsledere under indsatsen.

Når centre, den lokale beredskabsstab, Beredskabsstyrelsen, Akut Medicinsk Koordinationscenter eller andre, som ønsker krisestyringsstaben i funktion, henvender sig, kontaktes et eller flere medlemmer af krisestyringsstaben.

Når krisestyringsstaben træder i funktion, meddeles det til alle centrenes øverste chefer eller deres stedfortrædere. Centercheferne skal straks underrette deres centre.

Krisestyringsstaben har ledelsen, indtil borgmesteren eller hans stedfortræder giver meddelelse om, at den ikke mere er i funktion. 

Krisestyringsstabens udvidelse

Krisestyringsstaben vil normalt udvide sig med følgende personer:  

  • Kommunikationsafdelingens medarbejdere
    Medarbejderne placerer løbende opdateret information til borgerne på kommunens hjemmeside. Kommunikationsafdelingens medarbejdere holder også kontakt til pressen (radio og tv), når det gælder rent informative meddelelser til borgerne om praktiske forhold.
  • De involverede centerchefer
  • Kontaktpersoner til andre myndigheder og til involverede sektorer
    Ved store og omfattende hændelser vil der normalt være kontakt til politiet.

Alarmeringslisten for kommunens ledelse og beredskab fremgår af beredskabsplanens del 4. 
 

Krisestyringsstabens placering

Krisestyringsstaben nedsætter sig normalt på rådhuset.

Krisestyringsstaben råder også over andre lokaler, der kan benyttes til formålet, eksempelvis B105 på rådhuset eller fritidscenter Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene.

 

Krisestyringsstaben bestemmer selv ud fra situationen, om den vil benytte rådhuset eller alternative lokaler.

Når sikkerhedsnettet er implementeret, vil krisestyringsstaben være forsynet med passende midler til intern og ekstern kommunikation i en nødsituation. Herunder midler til brug, når normal offentlig strømforsyning eller teleforbindelse ikke virker. Det forventes at ske i løbet af 2010.

 

Krisestyringsstabens opgaver

Kommunikation når krisestyringsstaben er i funktion

Alarmerings-/telefonliste

Se  alarmeringsliste

 

(kun adgang for medarbej-dere)