Krisestyringsstabens opgaver

Det er krisestyringsstabens opgave

  • at skabe overblik over situationen og formidle dette videre til de involverede beredskabsansvarlige chefer for de enkelte centre
  • at bevilge og fremskaffe de økonomiske, personalemæssige og materielle midler, som man vurderer er påkrævet. Dette kan ske på tværs af den sædvanlige centeropdeling
  • at der bliver givet en så fuldstændig og opdateret information til borgerne, som det er muligt og formålstjenligt
  • at styre den samlede kommunale beredskabsindsats via de enkelte centre
  • at være kommunens kontaktled til den lokale beredskabsstab, det statslige redningsberedskab, Akut Medicinsk Koordinationscenter eller andre sektorers beredskaber
  • at udpege en ledelse for hvert af de vaccinationscentre i kommunen, som Regionen måtte etablere
  • at bestemme, hvorledes kontakten til pressen skal foregå
  • at reagere på varslede hændelser og efter situationen eventuelt iværksætte tiltag. Varsling kan eksempelvis dreje sig om ekstremt vejrlig eller epidemier.

Opgaverne løses ved, at man rådslår sig med de involverede centres chefer.

Til brug for rådslagning og til udførelse af planerne medbringer hvert center deres beredskabsmateriale, der rummer de oplysninger, som kan være relevante for centret i en beredskabssituation. Det kan eksempelvis være lister over plejekrævende borgere, der har behov for særlig hjælp i kritiske situationer, alarmeringslister, oversigt over ressourcer og materiel, ledningsdiagrammer for vand og afløb og lignende relevant materiale.

Beredskabsmaterialet, hvis indhold fastlægges i de enkelte centre, skal opdateres og kontrolleres hvert halve år. 
 

Kommunikation når krisestyringsstaben er i funktion

Akut-telefonnumre

Teknikvagten: 80 32 12 22

Vagthavende
indsatsleder: 29 33 70 60


Vagthavende
sygeplejerske: 43 35 24 85

 

Snevagt: 40 15 47 96

Alarmerings-/telefonliste

Se  alarmeringsliste

 

(kun adgang for medarbej-dere)